Websitevoorwaarden

Partijen

De Website http://nl.JDEdwardsERP.com en de hiermee verbonden websites in andere talen dan Nederlands, hierna te noemen 'de Website', zijn een initiatief van

Cadran Consultancy B.V., ingeschreven in de kamer van koophandel onder nummer 32073161,  gevestigd te Hoevelaken aan De Beek 7 en

Forza Consulting B.V., ingeschreven in de kamer van koophandel onder nummer 32126735, gevestigd te Soest aan de Lange Brinkweg 77, suite 3, en

Quistor Enterprises B.V., ingeschreven in de kamer van koophandel onder nummer 20117223, gevestigd te Bergen op Zoom aan de Steenbergsestraat 49 en

Steltix Nederland B.V., ingeschreven in de kamer van koophandel onder nummer 30175262, gevestigd te Utrecht aan de Maarssenbroeksedijk 19c.,

hierna gezamenlijk te noemen 'Founding Partners'. De Website is gezamenlijk eigendom van de Founding Partners.

Naast de Founding Partners hebben andere ondernemingen zich bij dit initiatief van de Founding Partners aangesloten. Al deze ondernemingen, hierna tezamen met de Founding Partners gezamenlijk te noemen  'Partners',  beschikken over ervaring, expertise en know-how op het gebied van IT voor specifieke oplossingen, implementatiediensten en support gebaseerd op Oracle en JD Edwards software en technologie. Zij hebben dit online platform opgericht om de specifieke oplossing van Oracle JDEdwards onder de aandacht te brengen. Hiervoor hebben de Partners hun expertise en ervaring samengevoegd.

Alle Founding Partners en Partners zijn van elkaar onafhankelijke ondernemingen. Het gebruik van het woord 'Partner' in deze Websitevoorwaarden heeft geen juridische betekenis, maar duidt slechts aan dat de Partners voor het hiervoor omschreven doel een samenwerking zijn aangegaan, waarover zij onderling bepaalde afspraken gemaakt hebben. Tussen de Partners bestaat geen maatschap of vennootschap onder firma of andere juridische entiteit.

Ieder van de Partners publiceert op dit online platform onder meer whitepapers, artikelen, rapporten, video’s, praktijkcases en blogs, hierna te noemen 'Publicaties'. Ieder van de Partners is verantwoordelijk voor de door of namens hem op de Website geplaatste Publicaties. De Partners zijn niet verantwoordelijk en niet aansprakelijk voor Publicaties en de inhoud van deze Publicaties van een andere Partner dan zijzelf. 

 

Het dagelijks beheer van de Website wordt in opdracht van de Partners verzorgd door Heliview Online B.V., hierna ook te noemen 'de Agency'.

De Agency zal op verzoek mededelen welke Partner voor een bepaalde Publicatie verantwoordelijk is.

Algemeen

Deze Websitevoorwaarden zijn van toepassing op de Website http://nl.JDEdwardsERP.com  en de hiermee verbonden websites in andere talen dan Nederlands,

U wordt verzocht de Websitevoorwaarden zorgvuldig te lezen. Door de Website te benaderen en op of via de Website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de Websitevoorwaarden.

De Website is uitsluitend bedoeld om algemene informatie te verstrekken over Oracle JD Edwards.

De informatie op de Website is niet bindend voor de Partners. Aan de informatie op de Website kunnen geen rechten worden ontleend.

Door het benaderen van de Website, door de informatie op de Website en/of door het gebruik van het antwoordformulier op de Website komt geen overeenkomst van opdracht of enige andere overeenkomst tot stand met een of meerdere Partners en evenmin met de Agency. Evenmin zijn de Website en de inhoud daarvan een aanbod tot het sluiten van een overeenkomst.

Indien op basis van de via de Website verstrekte informatie en/of op basis van een aanvraag bij een van de Partners een overeenkomst van opdracht tot stand komt, komt deze overeenkomst uitsluitend tot stand met de Partner die deze overeenkomst aangaat onder de door die Partner bepaalde voorwaarden en zijn de andere Partners en de Agency geen partij bij deze overeenkomst en zijn de andere Partners en de Agency niet verantwoordelijk  en niet aansprakelijk tegenover degene die de overeenkomst aangaat met deze ene Partner.

Gebruik van de Website

U gebruikt de Website en de op de Website vermelde informatie voor uw eigen risico. De op of via de Website aangeboden informatie kan niet worden gebruikt in plaats van advies.

Hoewel de Partners en de Agency trachten juiste, volledige en actuele informatie uit betrouwbaar geachte bronnen aan te bieden, verstrekken de Partners en de Agency noch expliciet noch impliciet enige garantie dat de op of via de Website aangeboden informatie juist, volledig of actueel is en evenmin dat de Website vrij van fouten, gebreken of malware is.

Gebruik van de Website dat het gebruik van andere internetgebruikers kan hinderen, het functioneren van de Website in gevaar kan brengen en/of de op of via de Website aangeboden informatie of onderliggende software kan aantasten, is niet toegestaan. Het wijzigen van de op de Website aangeboden informatie is niet toegestaan.

Het is u strikt verboden om de gegevens die via de Website  beschikbaar worden gesteld voor enig eigen commercieel doel te gebruiken. Dit houdt onder meer in dat het strikt verboden is om deze gegevens geheel of gedeeltelijk

 • te verzamelen en op te slaan in een eigen database;
 • te gebruiken voor herpublicatie op andere websites, online diensten of online of offline publicaties; of
 • te gebruiken voor het ongevraagd toezenden van aanbiedingen of informatie over eigen producten of diensten.

Informatie van derden, producten en diensten

Wanneer op de Website hyperlinks naar websites van derden worden aangeboden, is het gebruik door u van dergelijke hyperlinks volledig voor uw eigen risico. De Partners en de Agency aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van dergelijke websites en evenmin voor de op deze websites aangeboden producten en diensten en de kwaliteit daarvan. De juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van informatie op dergelijke websites is door de Partners of de Agency niet geverifieerd.

Intellectuele en industriële eigendomsrechten

Degene die een Publicatie op de Website heeft geplaatst  (Oracle, Founding Partner of de Partner) heeft en behoudt alle rechten van intellectuele en industriële eigendom met betrekking tot deze Publicatie.

De Founding Partners hebben en behouden alle rechten van intellectuele en industriële eigendom met betrekking tot alle content van de Website die door de Partners gezamenlijk is ontwikkeld of door de Agency is ontwikkeld.

De Founding Partners hebben en behouden alle rechten van intellectuele en industriële eigendom met betrekking tot alle grafisch materiaal en logo's op de Website.

Het is u onder de in deze Websitevoorwaarden genoemde voorwaarden toegestaan de op de Website vermelde informatie te kopiëren, te downloaden of te vermenigvuldigen onder de volgende voorwaarden:

 • u gebruikt deze informatie uitsluitend voor eigen informatieve doeleinden en niet voor commerciële doeleinden;
 • u wijzigt deze informatie op geen enkele wijze en past deze op geen enkele wijze aan;
 • alle verwijzingen naar rechten van intellectuele en industriële eigendom in deze informatie worden ongewijzigd weergegeven.

De rechten van intellectuele en industriële eigendom van de via een hyperlink opgeroepen website en de zich daarop bevindende informatie berusten bij de gerechtigde van die website.

De hyperlinks op de Website naar websites van derden en de via deze hyperlinks opgeslagen informatie mogen uitsluitend worden gekopieerd, gedownload, openbaar gemaakt, verspreid of vermenigvuldigd onder de daartoe gestelde voorwaarden van de gerechtigde tot deze informatie.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

De Partners en de Agency aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van enige schade, waaronder, maar niet beperkt tot, directe, indirecte, materiële, immateriële of gevolgschade (met inbegrip van gederfde winst) -ongeacht of de Partners en/of de Agency op de mogelijkheid van deze schade zijn gewezen - die op enigerlei wijze voortvloeit uit, maar niet beperkt hoeft te zijn tot

 • het gebruik van de Website en de zich daarop bevindende informatie;
 • defecten, virussen, malware of overige onvolkomenheden aan apparatuur en andere software in verband met de toegang tot of het gebruik van de Website;
 • informatie die op of via de Website wordt aangeboden;
 • het onderscheppen, wijzigen of oneigenlijk gebruik van informatie die aan een Partner of u wordt gezonden;
 • de werking of het niet-beschikbaar zijn van de Website;
 • misbruik van de Website of de inhoud van de Website;
 • verlies van gegevens;
 • het downloaden of gebruiken van software die via de Website beschikbaar wordt gesteld;
 • aanspraken van derden in verband met gebruik van de Website.

De uitsluiting van aansprakelijkheid strekt mede ten gunste van bestuurders, personeelsleden en medewerkers van de Partners en de Agency, door hen ingeschakelde derden en de aan hen gelieerde rechtspersonen.

Mocht een Partner en/of de Agency in enig geval wel aansprakelijk zijn, dan is de aansprakelijkheid steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. Dat geldt ook indien een Partner en/of de Agency tot vrijwaring wordt aangesproken.

Beschikbaarheid website en wijzigingen

De Partners en de Agency zullen zich inspannen om de Website ter beschikking te stellen. Zij garanderen niet dat de Website en de zich op de Website bevindende informatie te allen tijde, ononderbroken of volledig beschikbaar zal zijn.

De Partners en de Agency behouden zich het recht voor om:

 • de Website onaangekondigd te blokkeren of deze buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering daarvan of ten behoeve van andere doeleinden;
 • onaangekondigd onderdelen van de Website aan te passen, uit te breiden, te schrappen of anderszins te wijzigen;
 • de op of via de Website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Websitevoorwaarden, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via de Website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Websitevoorwaarden, is gewijzigd.

Toepasselijk recht, bevoegde rechter en versies Websitevoorwaarden

Op de Website en de Websitevoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

Alle geschillen uit hoofde van of in verband met de Website en deze Websitevoorwaarden zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de Rechtbank Gelderland te Arnhem, Nederland.

Indien anderstalige versies van de Websitevoorwaarden discrepanties vertonen of tot interpretatieverschillen leiden, is de versie in de Nederlandse taal doorslaggevend.